Комиссия жөнүндө жобо

23 Апреля 2016

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2016-жылдын 14-январындагы
№ 9-б буйругу менен
бекитилген

Мамлекеттик турак жай программасынын маселелерин координациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссия жөнүндө
ЖОБО

1. Жалпы жоболор

1. Мамлекеттик турак жай программасынын маселелерин координациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссия (мындан ары - комиссия) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн "Арзан турак жай 2015-2020" программасын (мындан ары - Программа) ишке ашыруу боюнча маселелерди координациялоо үчүн түзүлөт.

2. Комиссиянын жеке курамын Кыргыз Республикасынын Премьер-министри аныктайт. Комиссиянын курамына мамлекеттик органдардын жетекчилери, кесиптик коомдордун жана жарандык сектордун өкүлдөрү кирет.

3. Комиссиянын катчылыгы болуп "Мамлекеттик Ипотекалык Компания" ачык акционердик коому эсептелет.

4. Катчылык комиссиянын чечимдеринин долбоорлорун даярдайт жана анын уюштуруучулук, методологиялык ишин камсыз кылат.

2. Комиссиянын милдеттери жана функциялары

5. Комиссиянын милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

1) Программаны ишке ашыруу боюнча маселелерди координациялоо;

2) курулуш-аманат кассаларын түзүүнүн алкагында мамлекеттик турак жай программасы боюнча турак жай менен камсыз кылуу үчүн шарттарды түзүү.

6. Комиссиянын негизги функциялары болуп төмөнкүлөр саналат:

1) Программаны ишке ашырууга жалпы жетекчилик жана мониторинг жүргүзүү;

2) министрликтер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор, башка мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары үчүн белгиленген квоталарга ылайык ипотекалык турак жай кредиттерин берүү процессине мониторинг жүргүзүү;

3) Программага катышуу үчүн механизмдерди жана критерийлерди иштеп чыгуу.

3. Комиссиянын ишин уюштуруу

7. Комиссиянын жыйыны анын курамындагы жарымынан кем эмес мүчөлөрү катышканда ыйгарым укукка ээ болот, комиссиянын келбей калган мүчөлөрү үчүн добуш берүүгө жол берилбейт. Комиссиянын чечимдери протокол менен таризделет.

8. Комиссиянын чечимдери  жыйынга катышкан мүчөлөрдүн жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Добуштар тең бөлүнгөн учурда төрага берген добуш чечүүчү болуп эсептелет.

9. Комиссиянын жыйындарын өткөрүү мөөнөтү комиссиянын төрагасы тарабынан, ошондой эле комиссиянын жарымынан көп мүчөлөрүнүн демилгеси боюнча аныкталат.

10. Комиссиянын төрагасы жок болгон учурда төрагалык милдетти төраганын орун басары же комиссиянын төрагасынын жазуу жүзүндө тапшырмасы боюнча комиссиянын мүчөсүнүн бири аткарат.

11. Комиссиянын жыйындары ачык өткөрүлөт; төраганын макулдугу менен башка адамдар чакырылышы мүмкүн.

4. Комиссиянын укуктары

12. Комиссия өз милдеттерин жана функцияларын ишке ашыруу үчүн төмөнкүлөргө укуктуу:

1) министрликтерге, мамлекеттик комитеттерге жана административдик ведомстволорго, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына ипотекалык турак жайга кредит берүү маселелери боюнча белгиленген тартипте сунуштарды киргизүүгө;

2) министрликтерге, мамлекеттик комитеттерге жана административдик ведомстволорго, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына комиссиянын компетенциясына тиешелүү маселелер боюнча нускамалык материалдарды белгиленген тартипте киргизүүгө;

3) министрликтерден, мамлекеттик комитеттерден жана административдик ведомстволордон, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан өз функцияларын аткарууга керектүү маалыматтарды, материалдарды жана башка маалыматтарды белгиленген тартипте сурап билүүгө жана алууга;

4) министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин жана административдик ведомстволордун кызматкерлерин өзүнө жүктөлгөн функцияларга жана милдеттерге ылайык керектүү материалдарды, ченемдик актыларды жана башка документтерди даярдоо үчүн белгиленген тартипте тартууга;

5) комиссиянын компетенциясына тиешелүү маселелер боюнча түшүндүрмөлөрдү, сунуштарды жана көрсөтмөлөрдү берүүгө;

6) комиссиянын компетенциясына тиешелүү маселелерге байланыштуу документтерге кол коюуга.

5. Комиссиянын жоопкерчилиги

13. Комиссия төмөнкүлөргө жоопкерчиликтүү:

1) ушул Жободо каралган милдеттерди жана функцияларды талаптагыдай жана өз убагында аткарууга;

2) чечимдердин, нускамалардын, жоболордун жана башка документтердин колдонуудагы мыйзамдарга ылайык келишин камсыз кылууга.