Комиссия жөнүндө жобо

23 Апреля 2016

Мамлекеттик турак-жай программасынын маселелерин координациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссия жөнүндө Жобо

Жалпы жоболор:


     Мамлекеттик турак-жай программасынын маселелерин координациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссия (мындан ары – Комиссия), Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Арзан турак-жай – 2015-2020” Программасын ишке ашыруу процессин координациялоо жана Программанын катышуучуларын тандоо үчүн түзүлөт;
Өз ишинде Комиссия, Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексин, Кыргыз Республикасынын Турак-жай кодексин, Кыргыз Республикасынын “Күрөө жөнүндө” мыйзамын  жана башка  ченемдик укуктук актыларын, анын ичинде ушул Жобону жетекчиликке алат;
Комиссиянын персоналдык курамы Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин чечими менен бекитилет. Комиссиянын курамына мамлекеттик органдардын жетекчилери, кесиптик коомчулуктун жана жарандык сектордун өкүлдөрү кирет;
Комиссиянын катчылыгы болуп «Мамлекеттик Ипотекалык Компания» ачык акционердик кому саналат;
Катчылык Комиссиянын чечимдеринин долбоорлорун даярдоону ишке ашырат жана Комиссиянын уюштуруучулук жана методологиялык ишин камсыз кылат.
Комиссиянын милдеттери жана функциялары:

Комиссиянын милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

Программаны ишке ашырууну координациялоо;
Ипотекалык насыялардыкоммерциялык банктар аркылуу  кайра каржылоо механизми боюнча мамлекеттик турак-жай программасынын катышуучуларын тандоо;
Мамлекеттик турак-жай программалары боюнча ипотекалык насыялоонун механизмин ишке киргизүү;
Курулуш-сактык кассаларды түзүү алкагында, мамлекеттик турак-жай программалары боюнча турак-жай менен камсыздоо механизмин уюштуруу;

 Комиссиянын негизги функциялары болуп төмөнкүлөр саналат:

Программаны ишке ашыруу үчүн жалпы жетекчилик жана мониторинг;
Ипотекалык турак-жай насыяларын берүү процессине мониторинг жүргүзүү; зарыл болгон учурда министрликтерди, мамлекеттик комитеттерди, администрациялык ведомстволорду жана региондорду бөлүштүрүүдө артыкчылыгын жана квоталарын белгилөө;
ипотекалык турак жай насыялардын шарттарын, берүүсүн жана кароо тартибин макул табуу.

Комиссиянын ишин уюштуруу:
Эгерде, Комиссиянын курамынын жарымынан кем эмес мүчөлөрү катышса, анын иши укуктуу болуп саналат. Катышпаган комиссиянын мүчөлөрү үчүн добуш берүүгө жол берилбейт. Комиссиянын чечими тиешелүү протокол менен таризделет;
Комиссиянын чечимдери, анын отурумуна катышкан мүчөлөрдүн көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Добушутардын тең бөлүнгөн учурунда,  төрагалык кылуучу кайсы чечимге добушун жактап берген болсо, ошол  чечим кабыл алынды деп эсептелет;
Комиссиянын отурумдарын өткөрүү мөөнөттөрү Комиссиянын төрагасы тарабынан жана, ошондой эле жарымынан кем эмес Комиссия мүчөлөрүнүн  демилгеси боюнча аныкталат;
Комиссиянын Төрагасы жок учурда, төрагалык кылуучунун милдеттерин Төраганын орун басары же Комиссиянын Төрагасынын жазуу жүзүндөгү тапшырмасы боюнча Комиссиянын мүчөлөрүнүн бири аткарат;
Комиссиянын отурумдары ачык өткөрүлөт жана төрагалык кылуучунун макулдугу боюнча башка адамдар чакырылышы мүмкүн.
Комиссиянын Укуктары
Өз милдеттерин жана функцияларын Ишке ашыруу үчүн Комиссия төмөнкүлөргө укуктуу:

ипотекалык турак-жай насыялоо маселелери боюнча министрликтерге, мамлекеттик комитеттерге,  администрациялык ведомстволорго жана  жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына белгиленген тартипте сунуштарды берүүгө;
Комиссиянын компетенциясына тиешелүү маселелер боюнча министрликтерге, мамлекеттик комитеттерге,  администрациялык ведомстволорго жана  жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, белгиленген тартипте, өзүнүн нускоочу материалдарын Комиссиянын атынан  киргизүүгө;
Өз функцияларын жүзөгө ашыруу үчүн  министрликтерден,  мамлекеттик комитеттерден,  администрациялык ведомстволордон жана  жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан белгиленген тартипте маалыматтарды, документтерди, справкаларды, материалдарды, эсептөөлөрдү  жана башка зарыл болгон  маалымдарды  суратууга жана алууга;
Министрликтер, мамлекеттик комитеттер жана администрациялык ведомстволор менен макулдашуу боюнча, материалдарды ички ченемдик актыларды жана башка документтерди даярдоо үчүн,  өзүнө жүктөлгөн функцияларга жана милдеттерге ылайык кызматкерлерин  ишке тартууга;
Комиссиянын отурумун өткөрүүгө   жана зарылдыгына жараша ар бир отурумдун протоколдук  жазуусун  жүргүзүүгө;
Комиссиянын компетенциясына тийиштүү маселелер боюнча түшүндүрмөлөрдү, сунуштарды жана көрсөтмөлөрдү берүүгө;
Комиссиянын компетенциясына тийиштүү маселелер менен байланышкан документтерди  визалоого.

Комиссиянын жоопкерчилиги:

Комиссия төмөнкүлөр үчүн жоопкерчилик тартат: 

Комиссия тарабынан ушул Жободо каралган милдеттерин жана функцияларын тиешелүү түрдө жана өз убагында аткарылбагандыгы үчүн;
Чыгыш чечимдерин, нускамаларын, жоболорун жана башка документтерин колдонуудагы мыйзамдарга чак келүүсүн камсыз кылуу үчүн;
Маалыматтын купуялуулугун сактоо үчүн;
Пайдаланууда турган маалыматтын купуялыгын камсыз кылуу үчүн, кызматтык маалыматтын  чыгып кетүүсүнө жол бербөө үчүн коопсуздук эрежелерин сактоо үчүн.